Pon - Pia 9:00 – 17:00

INFORMÁCIE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) Vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom je spoločnosť H1 Slovakia s. r. o.,  Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 46 448 896.

2. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou H1 Slovakia s. r. o. je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky poskytovania služieb a s tým súvisiace spracúvanie údajov, najmä teda na základe:

 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou H1 Slovakia s. r. o. Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

 • e-mailová adresa: osoba@groupm.com,
 • adresa sídla spoločnosti: H1 Slovakia s. r. o., Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 46 448 896.

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. prosím uveďte na obálku text „GDPR – zodpovedná osoba“.

4. IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

H1 Slovakia s. r. o.,  Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 46 448 896  (ďalej ako „spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“)

5. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú titul meno a priezvisko, adresa na doručovanie zásielok, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové spojenie; Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami,
 • údaje z komunikácie, ktorými sa rozumejú napr. údaje z používania webovej aplikácie, údaje z obchodnej komunikácie alebo údaje zo vzájomného kontaktu prostredníctvom príslušných kontaktných miest vrátane Vašich žiadostí, sťažností alebo iných foriem dopytu,
 • informácie o Vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.
 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies; bližšie informácie k tomu, ako používame cookies, nájdete na webovom sídle: https://www.h1slovakia.sk/

Zdrojom osobných údajov ste vo väčšine prípadov v zásade Vy ako dotknutá osoba, prípadne spracúvame aj informácie o Vás  poskytnutých od iných používateľov pri využívaní našich služieb.

6. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb, súvisia s poskytovaním našich služieb, ich spracovanie je potrebné v záujme plnenia zákonných požiadaviek prevádzkovateľa alebo sa pri spracúvaní opierame o oprávnený záujem na danom spracovaní.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

P.č. Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Lehota na výmaz OÚ Kategória príjemcov
1 výber zamestnancov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,  ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov uchádzači o zamestnanie 6 mesiacov odo dňa skončenia výberového konania subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona
2 žiadosti dotknutej osoby spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej z Nariadenia a zo Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzické osoby uplatňujúce práva dotknutých osôb 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená spoločnosť zabezpečujúca mzdovú agendu, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ ex lege povinný poskytovať osobné údaje
3 oznamovanie protispoločenskej činnosti a evidencia podnetov spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa  – čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

Oprávneným záujmom je: H1 SLOVAKIA má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje zákazníkov, klientov, dodávateľov, odberateľov a iných tretích osôb na účely evidencie ich podnetov týkajúcich sa protispoločenskej činnosti, spočívajúcej najmä v korupčnom a nelegálnom správaní zamestnancov H1 SLOVAKIA (externé nahlasovanie korupcie a nezákonnosti v H1 SLOVAKIA). Ide prevažne o zákaznícke sťažnosti na zamestnancov a na služby H1 SLOVAKIA, prípadne podnety dodávateľov H1 SLOVAKIA voči korupčnému alebo nelegálnemu správaniu osôb vystupujúcich v mene H1 SLOVAKIA.

 

zamestnanci, dočasne pridelení zamestnanci, bývalí zamestnanci, klienti, dodávatelia, odberatelia a iné tretie osoby (oznamovatelia podnetov) 3 roky od ukončenia vyšetrovania podnetu Súd, orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, externý subjekt zabezpečujúci služby agendy podnetov
4 spracovanie obchodnej a účtovnej agendy spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov Zamestnanci prevádzkovateľa, Zamestnanci dodávateľov a odberateľov, Klienti, konatelia 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, orgány činné v trestnom konaní, súd a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, interný a externý audítor, banky prevádzkovateľa, spoločnosť zabezpečujúca rozvoj, správu a podporu informačných technológií a služby IT helpdesk, – spoločnosť zabezpečujúca back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting, cloudové služby, vlastníctvo serverov), spoločnosť zabezpečujúca technickú podporu k informačným systémom KARAT, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu
5 obchodná komunikácia spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa – Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia

 

Oprávneným záujmom je: H1 SLOVAKIA  má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje fyzických osôb konajúcich v mene jej zmluvných partnerov (v praxi najmä dodávateľov a odberateľov), aby sa zabezpečilo platné uzatvorenie zmluvy (tzn. uzatvorenie zmluvy s osobami oprávnenými konať v mene spoločnosti, ktorá je jej zmluvným partnerom), jej riadne a efektívne plnenie (v praxi najmä komunikácia s príslušnými pracovníkmi na strane zmluvného partnera H1 SLOVAKIA). Údaje sú uvedené priamo v objednávkach, zmluvách alebo získané v súvislosti s plnením zmlúv.

 

dodávatelia, odberatelia, spolupracovníci zmluvných partnerov, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, komunikujúce fyzické osoby 5 rokov po roku, v ktorom bola komunikácia ukončená obchodní partneri prevádzkovateľa,  dodávatelia, odberatelia, – spoločnosť zabezpečujúca back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting, cloudové služby, vlastníctvo serverov) spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológií, subjekty zabezpečujúce výkon interného a externého auditu, právnici, banky, subjekty zabezpečujúce poštové služby, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
6 správa registratúry, evidencia pošty spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) fyzické osoby – odosielatelia a príjemcovia korešpondencie a iné fyzické osoby uvedené v registratúre 1 rok po skončení účelu spracúvania subjekty zabezpečujúce rozvoj, správu a podporu informačných technológií a služby IT helpdesk, subjekty zabezpečujúce výkon interného a externého auditu, poskytovatelia telekomunikačných služieb, spoločnosť zabezpečujúca back-office služby (personálny, finančný a operatívny manažment, účtovníctvo, plánovanie, controlling a reporting, cloudové služby, vlastníctvo serverov), spoločnosť zabezpečujúca archiváciu a iné subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona
7 Na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov GroupM spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

 

Oprávneným záujmom je: H1 SLOVAKIA má oprávnený záujem poskytovať (prenášať) osobné údaje dotknutých fyzických osôb (zamestnancov, obchodných partnerov) ďalším spoločnostiam v rámci skupiny podnikov GroupM na vnútorné administratívne účely, ktorými sa sleduje napríklad zefektívnenie procesov v skupine, úspora nákladov a zlepšenie vzájomnej informovanosti a spolupráce v rámci skupiny podnikov GroupM.

 

zamestnanci, klienti, obchodní partneri po dobu členstva v skupine podnikov  skupina podnikov GroupM – materská spoločnosť je WPP Group Plc, 27 Farm Street, Londýn, Veľká Británia, daňoví, právni a podobní poradcovia, interní audítori, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu
spoločnosť zabezpečujúca rozvoj, správu a podporu informačných technológií a služby IT helpdesk
8 správa a podpora informačných technológií a sieťová bezpečnosť spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

 

Oprávneným záujmom je: H1 SLOVAKIA ako prevádzkovateľ zabezpečuje sieťovú bezpečnosť  a prevádzku svojich zariadení prostredníctvom svojho IT oddelenia, pričom pri tejto činnosti spracováva osobné údaje svojich zamestnancov a klientov. Účelom spracovania je najmä zabezpečenie siete a sieťových zariadení, kontrola a prevencia neoprávnených prístupov a prevencia odcudzenia dát. Oprávnený záujem  prevádzkovateľa spočíva v prevencii a ochrane pred počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, ochrane interných dát H1 SLOVAKIA vrátane osobných údajov, prevádzkovania interných IT systémov H1 SLOVAKIA a funkčnej webovej stránky.

 

zamestnanci, dočasne pridelení zamestnanci a osoby pracujúce na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, obchodní partneri prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch 1 rok po roku, v ktorom bol log zaznamenaný  spoločnosť zabezpečujúca rozvoj, správu a podporu informačných technológií a služby IT helpdesk a subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona
9 informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami oprávnený záujem prevádzkovateľa vyplývajúci z § 78 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Oprávneným záujmom je: Pomocou masovokomunikačných prostriedkov prevádzkovateľ H1 SLOVAKIA prináša informácie o dianí v spoločnosti, o novinkách, zamestnancoch a ich úspechoch, o prebiehajúcich podujatiach a akciách za účelom vlastnej propagácie a zvýšenia povedomia o značke H1 SLOVAKIA v očiach zamestnancov a verejnosti. H1 SLOVAKIA pritom spracúva osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, zamestnancov dodávateľov a odberateľov, zákazníkov a verejnosti) vo forme príspevkov (článkov) o nich.

 

zamestnanci, klienti, dodávatelia, odberatelia 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú Súd, orgány činné v trestnom konaní, inšpektorát práce a iné subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona,
GroupM Slovakia, s. r. o.,  Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 44 209 231 – spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky
10 vypracovanie ponuky služieb a návrhu riešenia prevádzkovateľom spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

 

Oprávneným záujmom je: H1 SLOVAKIA má oprávnený záujem spracúvať osobné údaje zákazníkov za účelom vypracovania ponuky služieb a návrhu riešenia prevádzkovateľom.  Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne priamo dotknutou osobou a slúžia na identifikáciu zákazníka a na účely vypracovania ponuky služieb a návrhu riešenia. Osobné údaje zákazníkov sú spracúvané a uchovávané v elektronickej a písomnej forme.

 

klienti a potenciálni klienti 3 mesiace odo dňa vybavenia ponuky GroupM Slovakia, s. r. o.,  Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 44 209 231 – spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky,  subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona
11 zverejňovanie referencií na účely prezentácie a propagácie prevádzkovateľa súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

 

klienti a obchodní partneri prevádzkovateľa 5 rokov od udelenia súhlasu GroupM Slovakia, s. r. o.,  Karadžičova 8, 821 08  Bratislava,  IČO: 44 209 231 – spoločnosť zabezpečujúca správu webovej stránky,  subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona
12 získavanie referencií na účely splnenia vnútropodnikových pravidiel prevádzkovateľa spracúvanie je v zmysle  čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

 

Oprávneným záujmom je: H1 SLOVAKIA je súčasťou skupiny podnikov GroupM a preto má oprávnený záujem spĺňať všetky vnútropodnikové pravidlá a predpisy stanovené materskou spoločnosťou ohľadom výberu nových zamestnancov. Má preto oprávnený záujem overovať spoľahlivosť uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom získania referencií.

poskytovatelia referencií pre  uchádzačov o zamestnanie  a zamestnancov po dobu trvania pracovného pomeru spoločnosť zabezpečujúca mzdovú agendu, spoločnosť zabezpečujúca archiváciu, spoločnosti tvoriace skupinu podnikov GroupM a WPP, externý a interný audítor

 

Pokiaľ spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, podniká také kroky, aby vplyv na Vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. a Vašim súkromím.

7. AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. posudzuje a priebežne vyhodnocuje, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov prevádzkovateľa.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov prevádzkovateľa resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. Organizačné opatrenia tvoria súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. sa považujú za dôverné.

9. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri

Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:

 • poskytovatelia serverových služieb,
 • poskytovatelia programátorských služieb,
 • poskytovatelia doručovacích služieb,
 • poskytovatelia účtovných a právnych služieb,
 • poskytovatelia podpory systémov,
 • poskytovatelia služieb back office.

Orgány poverené výkonom dohľadu

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy:

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, audítorská spoločnosť, archív, a iné.

10. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

11. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. podlieha,
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 1. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 2. ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 3. potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 1. na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 2. na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 3. z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 4. so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 1. sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 2. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu zodpovedna.osoba@groupm.com, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti H1 Slovakia s. r. o.

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 1. ak spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 2. ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

 

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 1. nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou H1 Slovakia s. r. o.,
 2. povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
 3. založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

 

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava 27

 

tel. číslo: +421 2 3231 3214

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 1. osobne v sídle spoločnosti H1 Slovakia s. r. o.,
 2. poštou,
 3. emailom zaslaným na adresu zodpovedna.osoba@groupm.com.

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo na recepcii na adrese sídla spoločnosti H1 Slovakia s. r. o. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť H1 Slovakia s. r. o. si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu zodpovedna.osoba@groupm.com.

 

V Bratislave dňa 01.01.2020