Pon - Pia 9:00 – 17:00

Spracovanie osobných údajov

Vyplnením kontaktného formulára súhlasíte so spracúvaním osobných údajov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné nepovinné údaje vyplnené v správe) na účely vypracovania ponuky služieb a návrhu riešenia prevádzkovateľom:
H1 Slovakia s. r. o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 46 448 896.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje budú uchovávané počas doby vypracovania ponuky, maximálne tri mesiace.

Osobné údaje vyplnené v kontaktnom formulári budú poskytnuté pridruženej spoločnosti GroupM Slovakia s. r. o., ktorá zabezpečuje správu webovej stránky prevádzkovateľa a v odôvodnených prípadoch orgánom verejnej moci a subjektom, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje na základe zákona.

Cezhraničný prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: zodpovedna.osoba@groupm.com.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) prostredníctvom e-mailovej adresy: info@h1slovakia.sk s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ do predmetu správy alebo
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.